Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Regulamin

 1. Forum Młodych Nefrologów Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (FMN PTNFD) posiada status sekcji PTNFD.
 2. Do FMN PTNFD może wstąpić członek PTNFD, który nie ukończył 40 roku życia (decyduje data złożenia wniosku). Członek FMN PTNFD musi być lekarzem pracującym w dziedzinie nefrologii dziecięcej oraz prowadzącym badania naukowe w zakresie nefrologii dziecięcej.
 3. Ubiegający się o wstąpienie do Forum powinien przesłać wniosek do Przewodniczącego Forum do dnia 28 lutego danego roku.
 4. Członkostwo w Forum jest bezpłatne.
 5. Osoby ubiegające się o wstąpienie do Forum przyjmowane są do Forum po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Przewodniczącego i Opiekuna Forum.
 6. Przewodniczący Forum przesyła informacje na temat nowych, pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do Forum do Zarządu Głównego PTNFD do 1 maja każdego roku. Oficjalne przyjęcie do Forum następuje jeden raz w roku na spotkaniu naukowym w trakcie konferencji lub zjazdu PTNFD.
 7. Członkowie Forum Młodych Nefrologów, którzy ukończyli 40 r.ż. mogą pozostać jego członkami z głosem doradczym i nadal uczestniczyć w aktywnościach Forum.
 8. Celem działania Forum jest integracja środowiska młodych nefrologów dziecięcych m.in.
  poprzez: 
  • propagowanie działalności naukowej wśród najmłodszych członków PTNFD
  • wymianę informacji na temat prowadzonych badań naukowych
  • inicjowanie wspólnych projektów badawczych
  • organizację sesji naukowych i spotkań członków Forum
  • współpracę z innymi organizacjami, skupiającymi młodych naukowców działających w nefrologii (studenckie koła naukowe, Forum Młodych Nefrologów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Young Pediatric Nephrologists’ Platform European Society for Paediatric Nephrology, Young Nephrologists’ Platform European Renal Association – European Dialysis and Transplantation Association)
  • wsparcie finansowe młodych naukowców
 9. Formy pracy Forum:
  • spotkanie naukowe w ramach corocznej konferencji PTNFD. Temat przewodni spotkania jest zgodny z tematem przewodnim konferencji. W trakcie spotkania ekspert wyznaczony przez Zarząd Główny PTNFD wygłasza wykład szkoleniowy z zakresu tematyki przewodniej spotkania oraz członkowie Forum przedstawiają interesujące przypadki kliniczne. Zarówno tematyka prezentowanych przypadków musi być zgodna z tematem przewodnim spotkania
  • utrzymywanie kontaktów telefonicznych i e-mailowych
  • redakcja Zakładki Forum Młodych Nefrologów na stronie internetowej PTNFD. Osobą odpowiedzialną za umieszczanie treści w Zakładce na stronie internetowej PTNFD jest Przewodniczący Forum. W Zakładce Forum Młodych Nefrologów będą znajdować się następujące treści:
   • Regulamin Forum Młodych Nefrologów
   • Informacje na temat Spotkania Naukowego Forum Młodych Nefrologów
   • Informacje na temat kursów, konferencji o tematyce nefrologicznej wraz z odnośnikami
   • Informacje na temat innych stowarzyszeń młodych nefrologów wraz z odnośnikami
   • Informacje na temat prowadzonych badań naukowych przez członków Forum
   • Materiały edukacyjne w tym dostępne (free access) artykuły poglądowe, wykłady, prezentacje w tym autorstwa członków Forum
  • ufundowanie grantów i nagród za wyróżniające się osiągnięcia członków Forum:
   • raz w roku członkowi Forum przyznany będzie zostanie dyplom „Najlepszego Młodego Naukowca PTNFD” za najlepszą publikację opublikowaną w poprzedzającym roku kalendarzowym. Kandydatury Członkowie Forum przesyłają drogą mailową do Przewodniczącego Forum do dn. 28 lutego. Do nagrody mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje, których Członek Forum jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym. Do konkursu można zgłaszać prace oryginalne, poglądowe oraz opisy przypadków. W danym roku przyznawane są 3 dyplomy (I, II i III miejsce). Kryterium decydującym o pozycji przesłanej pracy jest Impact Factor pracy, a w przypadku prac nie posiadających IF liczba punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku 2 lub więcej prac o takim samym wyniku punktowym przyznanych może zostać kilka dyplomów tego samego stopnia. Wyboru prac dokonuje Przewodniczący Forum wraz z Członkiem Zarządu PTNFD – Opiekunem Forum. Wręczenie dyplomu następuje na spotkaniu naukowym Forum w trakcie konferencji PTNFD przez Opiekuna i Przewodniczącego Forum.
   • Przewodniczący Forum raz do roku wystąpi do Zarządy Głównego z propozycją dofinansowania kursu szkoleniowego w dziedzinie nefrologii dziecięcej dla wyróżniającego się młodego naukowca – członka Forum. Regulamin dofinansowania będzie ustalany corocznie w zależności od posiadanych środków finansowych i ilości kandydatów. Kandydaci do dofinansowania muszą spełniać minimalne wymaganie: opublikowanie w poprzedzającym roku pracy o IF minimum 2,0.
 10. Członkowie Forum zobowiązani są do redakcji doniesień na temat prowadzonych prac naukowych, dyskusji najnowszych publikacji zagranicznych, prezentacji nowych pomysłów badawczych, publikacji wyników swoich badań ew. ciekawych przypadków klinicznych, relacji z konferencji lub staży naukowych, współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, grupami roboczymi itp. na łamach zakładki Forum na stronie PTNFD. Członkowie Forum wysyłają proponowane treści do umieszczenia na łamach zakładki Przewodniczącemu Forum. Materiał po pozytywnym zaopiniowaniu przez Przewodniczącego i Opiekuna Forum zostaje umieszczony przez Przewodniczącego na stronie internetowej PTNFD.
 11. Członkowie Forum spośród siebie wybierają Zarząd. Zarząd Forum składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych na trzyletnie kadencje.
 12. Wybory Zarządu Forum odbywają się co 3 lata na Spotkaniu Naukowym odbywającym się w trakcie Zjazdu PTNFD.
 13. Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany zarząd Forum składa Zarządowi PTNFD sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarząd Główny podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Forum.
 14. Pod koniec kadencji Zarząd Forum składa Zarządowi Głównemu PTNFD sprawozdanie ze swej działalności.
 15. Zmiany w Regulaminie Forum mogą zostać dokonane na wniosek każdego członka Forum. Wymagają przegłosowania w trakcie spotkań Forum, a następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTNFD.